தமிழ் இணையதளத்திற்கு உங்களை வரவேற்கிறோம்

வித்தியாசப்பட்ட ஒலிநாடாவடிவில் நான்கு சுவிசேஷங்களையும் உங்களுக்கு வழங்குவதில் நாங்கள் மகிழ்ச்சியடைகிறோம்

இந்தஒலிநாடா மூலம் நீங்கள் கிறிஸ்துவின் உபதேசங்களை அறிந்து கொள்ளலாம்

உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள்,ஆலோசனைகள் அல்லது வேன்டுகோள் இருந்தால் எங்களுக்கு எழுதவும்